REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NUTROPHARMA.PL 

                                                                    1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym (dalej: „Sklep”), a także prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Sklep dostępny jest dla wszystkim osób (dalej: „Użytkownicy”) pod adresem: https://www.nutropharma.pl/ 

1.3. Właścicielem Sklepu (dalej: „Sprzedający”) jest NUTROPHARMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznowoli (KRS: 0000030005, NIP: 5210087234, REGON: 002043806).

1.4. Dane kontaktowe Sprzedającego:

1.4.1. adres: ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola,

1.4.2. telefon: (22) 380 48 01 – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:30 do 16:30,

1.4.3. adres e-mail: biuro@nutropharma.pl

1.5. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.

1.6. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów prezentowanych w Sklepie (zwanych dalej: „Produktami”).

1.7. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt 1.2. Regulaminu, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej.

1.8. Sklep umożliwia:

1.8.1. założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzania zmian i modyfikacji danych, wgląd w status realizacji zamówień (dalej: „Zamówienia”), przeglądanie historii zakupów, korzystanie z przechowalni, zapamiętywanie koszyka, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych oraz dostępu do archiwum Zamówień,

1.8.2. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,

1.8.3. składanie Zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),

1.8.4. zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”), przez który rozumie się elektroniczną formę biuletynu informacyjnego Sprzedającego przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych nowościami, promocjami i zmianami w ofercie Sklepu wysyłaną do nich przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej,

1.8.5. wypełnienie kwestionariusza, na podstawie którego Użytkownik może uzyskać informacje na temat Produktów dostępnych w ofercie Sprzedającego i dopasowanych do wskazanych przez Użytkownika potrzeb, preferencji lub wymagań (dalej: „Kwestionariusz”).

1.9. W Regulaminie pod pojęciem „Konsumenta” rozumie się Użytkownika będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).

1.10. W Regulaminie pod pojęciem: „Przedsiębiorcy na prawach konsumenta” rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego).

1.11. Samo korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedającego.

1.12. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia (pkt. 5.5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.

1.13. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.

1.14. Z uwagi na charakter Sklepu i Produktów prezentowanych w Sklepie Sprzedający informuje, że jakiekolwiek informacje dostępne w Sklepie nie stanowią porad o charakterze medycznym i mają wyłącznie charakter informacyjny (nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady farmaceutyczne lub medyczne ani jako forma zalecenia w zakresie leczenia lub diagnozy, a także nie zastępują badań lekarskich lub konsultacji z lekarzem bądź innym specjalistą w zakresie zdrowia).

                                                                  2. Rejestracja Konta i Zamówienia

2.1. Rejestracji Konta i składania Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną.

2.2. Sklep umożliwia rejestrację Konta, polegającą na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie i potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link wysyłany na podany w formularzu adres e-mail.

2.3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:

2.3.1. podanie w formularzu danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zamówienia,

2.3.2. zaakceptowanie Regulaminu, zapoznanie się z polityką prywatności Sklepu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (tzw. checkboxów).

2.4. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim haseł powiązanych z Kontem oraz innych danych niezbędnych do logowania lub weryfikacji w Sklepie.

2.5. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie lub bez dokonywania takiej rejestracji. Umieszczenie przez Klienta Produktów w koszyku (tj. funkcjonalności Sklepu pozwalającej na podgląd Produktów już wybranych, a jeszcze niezakupionych przez Klienta w procesie składania Zamówienia) nie wiąże się z ich zakupem lub rezerwacją.

2.6. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta.

2.7. Procedura składania Zamówienia kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Zamawiam i płacę” (lub innego przycisku bądź podobnej funkcji o równoznacznym znaczeniu), co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo oraz, że podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.

2.8. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, w sposób niezgodny z pkt. 2.1-2.7. powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedający ma prawo do odmowy sprzedaży Produktów w przypadku, w którym realizacja całości lub części Zamówienia nie byłaby możliwa.

2.9. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

2.10. Produkty prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.11. Opisy Produktów zamieszczone w Sklepie pochodzą od producentów tych Produktów. Opisy Produktów prezentowanych w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i następne ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawa farmaceutycznego.

2.12. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.9. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku do niej. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.

2.13. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie zostanie przesłane drogą e-mailową.

2.14. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w Zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o przewidywanym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

2.15. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta i zwróci otrzymaną z tego tytułu cenę. Cena zwracana za niedostępny Produkt, pomniejszona będzie o wartość zgromadzonego na Koncie Klienta rabatu, jeśli przy zakupie Produktu Klient z niego skorzystał, z zastrzeżeniem, że Klient może ponownie skorzystać z tego rabatu w przyszłych transakcjach.

2.16. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.17. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk, o którym mowa w pkt. 2.7. Regulaminu.

2.18. Sprzedający może weryfikować czy umowa sprzedaży zawierana przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez danego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedający może zwrócić się w tym celu do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o dostarczenie informacji lub materiałów umożliwiających weryfikację powiązania nabywanego Produktu z prowadzoną przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta działalnością, w tym z branżą i specjalizacją, w której działa dany Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

                                                                                   3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT). Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy (chyba że warunki ograniczonej czasowo promocji stanowią inaczej). Całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku, o którym mowa w pkt. 2.7. Regulaminu.

3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

3.2.1. za pobraniem – gotówką przy odbiorze Produktów (wysyłka za pobraniem),

3.2.2. przelewem za pośrednictwem serwisu płatności błyskawicznych online albo kartą kredytową lub debetową.

3.3. Sprzedający może wprowadzić także dodatkowe sposoby zapłaty, o których informacja będzie odpowiednio uwidoczniona w Sklepie.

3.4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie, przy czym w przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w pkt 3.2.2. lub 3.2.3. powyżej wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty całej ceny za Produkty na rachunku bankowym lub koncie Sprzedającego albo w przypadku płatności ratalnych po uruchomieniu kredytu i przelewie należnej kwoty na konto Sprzedającego.

3.5. Sprzedający wysyła dokumenty księgowe związane z Zamówieniem (faktury, rachunki) w formie elektronicznej na podany w Zamówieniu adres e-mail Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na wskazany w niniejszym postanowieniu sposób wystawiania i doręczania dokumentów księgowych związanych z Zamówieniem.

3.6. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w pkt 3.2.2. lub 3.2.3. powyżej i niedokonania płatności w terminie 72 godzin od chwili złożenia Zamówienia – Zamówienie zostanie anulowane.

3.7. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez Sprzedającego nie łączą się z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w Sklepie.

                                                                                    4. Dostawa

4.1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem wskazanym w zdaniu poprzedzającym Sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.

4.2. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

4.3. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w Sklepie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.

4.4. W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji.

4.5. Szczegółowe informacje na temat warunków oraz cen dostaw Produktów znajdują się w cenniku zamieszczonym pod adresem: Metody dostawy - nutropharma.pl - nutropharma.pl

                                                                                 5. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta nabywający Produkt w Sklepie mają możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Prawo odstąpienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub drogą e-mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4.1. Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 2.13. Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem.

5.2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

5.5. Sprzedający informuje, że prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1. Regulaminu, nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w związku z brzmieniem art. 38. Ustawy o prawach konsumenta, w tym w odniesieniu do umów:

5.5.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.5.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opako-waniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdro-wia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.5.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.5.4. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgod-niona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsię-biorca nie ma kontroli;

5.5.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana we-dług specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych po-trzeb;

5.5.6. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po speł-nieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.5.7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.5.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu do-konania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5.5.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.5.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenume-ratę;

5.5.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

5.5.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

5.5.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

5.6. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

5.7. Zwracane Produkty powinny być zapakowane w sposób, który zagwarantuje ich bezpieczny transport. Szczegółowe informacje na temat sposobu zapakowania zwracanych Produktów zalecanego przez Sprzedającego znajdują się w instrukcji zamieszczonej w Sklepie pod adresem: www. Zwroty i reklamacje - nutropharma.pl

                                                                           6. Ochrona danych osobowych

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej po wejściu na stronę: Polityka prywatności - nutropharma.pl

                                                                          7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (w tym Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz jakichkolwiek zamieszczonych w Sklepie zdjęć, grafik, rysunków, znaków towarowych i filmów, w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Sprzedającego, jest zabronione.

7.2. Sprzedający informuje, że zdjęcia, filmy i wizualizacje Produktów zamieszczone w Sklepie służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produktów oraz mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustawień urządzenia Użytkownika.

7.3. Sprzedający informuje, że jakiekolwiek informacje pozyskane przy użyciu Kwestionariusza dostępnego w Sklepie nie powinny być wykorzystywane w zastępstwie indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych. Informacje pozyskiwane za pośrednictwem Kwestionariusza mają charakter wyłącznie informacyjny lub edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne porady lekarskie ani inne specjalistyczne porady medyczne, diagnostyczne lub zdrowotne. Korzystając z Kwestionariusza Użytkownik nie otrzymuje rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia lub diagnozy, a także nie zostaje mu udzielona porada medyczna lub opinia lekarska. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących zdrowia lub leczenia Użytkownika Sprzedający zaleca kontakt z lekarzem lub innym wykwalifikowanym dostawcą usług zdrowotnych.

           

                                       8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną

8.1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:

8.2.1. urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows, Linux, MacOS, Android; minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 180x768;

8.2.2. zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

8.2.3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash oraz akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy Sklep poprosi o ich instalację;

8.2.4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;

8.2.5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

8.2.6. informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.

8.3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.

8.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu lub poprzez samodzielne usunięcie Konta przez Użytkownika.

8.5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

8.5.1. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

8.5.2. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

8.5.3. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

8.5.4. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;

8.5.5. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

8.5.6. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

8.5.7. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

8.5.8. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

8.5.9. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających wyżej wskazane treści;

8.5.10. zamieszanie treści niezgodnych z przepisami prawa

8.6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

8.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Sprzedający upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

8.8. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

8.8.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu;

8.8.2. reklamacja powinna zawierać co najmniej:

8.8.2.1. oznaczenie Użytkownika oraz jego niezbędne dane identyfikujące;

8.8.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

8.8.2.3. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.

8.9. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.

8.10. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

8.11. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

8.12. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

8.13. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

8.14. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający niniejszym informuje, iż:

8.14.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

8.14.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

                                                                           9. Newsletter

9.1. Każdy Użytkownik może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz złożenie innych wymaganych oświadczeń, wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany adres poczty elektronicznej.

9.2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz płatną promocję i reklamę.

9.3. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny umieszczony w każdej z wiadomości Newslettera lub poprzez przesłanie do Sprzedającego wiadomości z żądaniem rezygnacji z Newslettera na adres e-mail wskazany w pkt. 1.4.3. Regulaminu. 

                                                                               

                            10. Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności Produktów z umową sprzedaży; Reklamacje Produktów

10.1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Produktów zgodnych z zawartą umową sprzedaży.

10.2. W razie stwierdzenia braku zgodności Produktów z umową sprzedaży Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów na zasadach dotyczących odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową uregulowanych w Ustawie o prawach konsumenta (w szczególności art. 43a Ustawy o prawach konsumenta i następnych). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupujących niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, jeżeli sprzedane Produkty mają wadę fizyczną lub prawną, są uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego.

10.3. W przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta:

10.3.1. odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą,

10.3.2. odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości Zamówienia,

10.3.3. Sprzedający nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich (w tym przewoźników, dostawców usług internetowych, dostawców systemów płatności internetowych itp.).

10.4. W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest Konsument ani Przedsiębiorca na prawach konsumenta, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

10.5. Kupujący niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie jest nieuszkodzone oraz czy przesyłka nie nosi śladów innych uszkodzeń mechanicznych. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać opisane w protokole szkody, potwierdzonym przez dostawcę. Odpowiednie formularze szkód dostępne są u kurierów dostarczających przesyłki. Protokół powinien być podpisany przez kuriera, a kopia protokołu powinna być przesłana do Sprzedającego. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu szkody. Niniejszy punkt nie stosuje się do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, których reklamacje będą rozpoznawane niezależnie od tego czy sporządzono i przedstawiono protokół szkody.

10.6. Reklamacja powinna zawierać:

10.6.1. oznaczenie Kupującego oraz dane kontaktowe Kupującego (adres lub e-mail);

10.6.2. oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja;

10.6.3. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju wady lub braku zgodności Produktu z umową sprzedaży; 

10.6.4. informacje nt. żądania w zakresie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową (naprawa albo wymiana) bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.

10.7. Reklamacje mogą być zgłaszane:

10.7.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.4.1.,

10.7.2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 1.4.3.

10.8. W terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi osobę składającą reklamację o sposobie dalszego postępowania. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

10.9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zostanie poinformowany o decyzji Sprzedającego w sprawie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego, uważa się, że Sprzedający uznał reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie nie stosuje się do podmiotów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

10.10. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

10.11. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

10.12. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonującej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

10.13. Sprzedający nie udziela gwarancji na Produkty wykraczającej poza uprawnienia Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikające z odpowiedzialności Sprzedającego za brak zgodności Produktów z umową sprzedaży, o której mowa pkt. 10.2. powyżej. Na niektóre Produkty może być udzielana gwarancja producenta. Informacja o istnieniu gwarancji na konkretne Produkty znajduje się w Sklepie. Szczegółowe warunki gwarancji określane są w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu (lub przedkładanej Kupującemu w inny sposób zgody z przepisami prawa).

10.14. Jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą umową sprzedaży Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).

10.15. W razie niezgodności Produktu z zawartą umową sprzedaży, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać naprawy Produktu lub wymiany Produktu. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, Sprzedający może:

10.15.1. wymienić Produkt, gdy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żądał naprawy, lub

10.15.2. naprawić Produkt, gdy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żądał wymiany.

10.16. Jeśli naprawa i wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, Sprzedający może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży. W sytuacji wskazanej w poprzednim zdaniu Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 10.19. poniżej.

10.17. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o braku zgodności Produktu z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi Sprzedający. 

10.18. W przypadkach wskazanych w pkt. 10.15.1. i 10.15.2. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta udostępnia Sprzedającemu Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Produkt na swój koszt.

10.19. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

10.19.1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. 10.16. powyżej;

10.19.2. Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. 10.17. powyżej;

10.19.3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

10.19.4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 10.15. powyżej;

10.19.5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

10.20. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową sprzedaży.

10.21. Sprzedający zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.

10.22. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt, jeśli brak zgodności Produktu z umową sprzedaży jest nieistotny. Przyjmuje się, że brak zgodności Produktu z umową sprzedaży jest istotny. 

10.23. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego na podstawie pkt. 10.19. powyżej Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Sprzedającemu Produkt na jego koszt. Sprzedający zwraca Kupującemu cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu. 

10.24. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.

10.25. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.26. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 (dwóch) lat od chwili dostarczenia Produktu, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.

10.27. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży, jeśli Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

10.28. W przypadku zwrotu Produktu - Kupujący niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym za pośrednictwem e-mail (na adres: biuro@nutropharma.pl), przed dokonaniem zwrotu Produktu w celu ustalenia terminu oraz sposobu odbioru zwracanego Produktu. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Kupujących będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

                                                                                      11. Opinie o Produktach

11.1. Sprzedający dba o to, żeby opinie dotyczące Produktów publikowane w Sklepie (dalej: „Opinie”) pochodziły jedynie od osób, które używały danego Produktu lub go nabyły. W celu zweryfikowania, czy Opinie zostały wystawione przez osoby, o których mowa w poprzednim zdaniu, Sprzedający przyjmuje zasady opisane w poniższych postanowieniach.

11.2. Możliwość wystawiania Opinii mają wyłącznie osoby, które złożyły Zamówienie lub nabyły Produkt w Sklepie. Wystawienie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. 

11.3. Sprzedający może uzależnić opublikowanie Opinii w Sklepie od ich wcześniejszego zatwierdzenia przez Sprzedającego. 

11.4. Przedmiotem Opinii może być wyłącznie ocena Sprzedającego, Sklepu lub Produktu zakupionego w Sklepie.

11.5. Zabronione jest zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania w Sklepie nieprawdziwych Opinii. 

11.6. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych umów sprzedaży Produktów mających na celu jedynie wystawienie Opinii. 

11.7. Zabronione jest zamieszczanie Opinii zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, bądź naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe bądź zasady współżycia społecznego.

11.8. Opublikowana Opinia może zostać w każdym czasie zmodyfikowana, ukryta bądź usunięta przez jej autora lub przez Sprzedającego (w szczególności w przypadku, gdy Opinia lub działania Kupującego naruszają Regulamin bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa). Sprzedający ma prawo zawieszenia lub usunięcia Konta Kupującego, który wystawia Opinie naruszające postanowienia pkt. 11.5. – 11.7. powyżej. 

11.9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść Opinii publikowanych w Sklepie. Do Opinii stosują się w szczególności pkt. 8.5. oraz pkt. 8.7. Regulaminu.

11.10. Sprzedający może wysłać drogą mailową do Klienta prośbę o wystawienie Opinii dotyczącej złożonego przez niego w Sklepie Zamówienia lub nabytego Produktu w ramach badania satysfakcji klienta.

11.11. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.  Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.

                                                                           12. Postanowienia końcowe

11.11. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

11.12. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

11.13. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. 1.4.1. Regulaminu.

11.14. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie (w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawa konsumenta). W przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.

11.15. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.

11.16. Sprzedający informuje, że Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku doręczenie Regulaminu Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go w Sklepie oraz na właściwych stronach internetowych Sprzedającego, a także poprzez przesłanie Regulaminu na adres e-mail Klienta.

11.17. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.01.2023 r.

Załącznik do Regulaminu 

Formularz odstąpienia od umowy sklepu internetowego nutropharma.pl

_____________________

Miejscowość, data

NUTROPHARMA sp. z o.o.

ul. Jedności 10A 

05-506 Lesznowola

Imię i Nazwisko:   _______________________

Ulica: _______________________

Kod pocztowy:  _______________________

NIP (opcjonalnie): _______________________

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Data zakupu rzeczy:  ______________________________________________________________

Data odbioru rzeczy:  ______________________________________________________________

(wypełnienie poniższej części nie jest niezbędne do dokonania odstąpienia – ma jedynie ułatwić Sprzedającemu zwrot ceny, proszę zaznaczyć odpowiednią opcję znakiem „x”)

Wyrażam/y zgodę na dokonanie zwrotu zrealizowanych przeze mnie/nas płatności na:

A. • podany poniżej rachunek bankowy w formie przelewu bankowego,

B. • podany poniżej adres w formie przekazu pocztowego.

Dane do przelewu bankowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji A.):

Numer rachunku bankowego:   ________________________________

Imię, nazwisko:  ________________________________

Adres:  ________________________________

  ________________________________

Adres do przekazu pocztowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji B.):

Imię, nazwisko: ________________________________

Adres: ________________________________

 ________________________________ 

_________________________